Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

OBJECTIUS DEL CURS

 Objectius pel curs 2012-2013 

  Vic, octubre de 2012

El conjunt dels objectius del curs 2012-2013, aprovats pel Patronat de la Fundació neixen com a conseqüència del camí realizat per la nostra Fundació al llarg dels seus 10 anys d’història, tot recollint els suggeriments i les necessitats aportades pels Directors Generals de les Escoles i per l’Equip de Gestió de la Fundació. Són, a la vegada, continuïtat de molts dels projectes que en cursos passats ja s’han endegat i que demanen un seguiment.

 

El Patronat de la Fundació, en sessió de 27 de setembre, va aprovar aquests objectius fent una reflexió que volem compartir amb tots els equips directius i el professorat. La reflexió consisteix en veure que el treball previst per a cada àmbit, amb els corresponents objectius i actuacions, responen plenament als objectius fundacionals de la nostra Institució. Per això, és bo recordar-nos la síntesi que recull el sentit de la Fundació en els seus Estatuts:

Per donar compliment a les finalitats fundacionals, la Fundació promourà activitats culturals, educatives i formatives en general i la prestació del servei de l’ensenyament de qualsevol matèria i grau del sistema educatiu, alternatiu i diferenciat d’acord amb el següent estil educatiu:

 a.       Es fonamenta en el convenciment que l’home és un valor per ell mateix, independentment de la seva raça, ideologia, religió, posició social, qualitats, etc i es posa especial relleu en l’educació de la dimensió social dels alumnes en la descoberta de valors de la llibertat, la justícia, la pau, la solidaritat, el civisme i el respecte a l’entorn.

 b.       Es fomenta una educació oberta a la transcendència per entendre que la religió i la fe cristiana enriqueixen la persona humana. L’educació religiosa de l’escola és un procés que haurà de permetre als alumnes una opció personal i lliure.

 c.        Es centra en una educació viscuda en un ambient d’acollida familiar, fet de proximitat, senzillesa i cordialitat i es desenvolupa en un clima alegre i positiu que ajudi a fer experiències humanitzadores i de creixement personal.

d.       Es recolza en una metodologia activa, creativa i participativa que persegueix una educació oberta a la vida, alliberadora i solidària.

e.        Es basa en un model d’Escola catalana, amb un fort arrelament al poble i amb voluntat que la inserció social de l’alumne el porti a un compromís de transformació i millora de la societat.

f.         Es fomenta un model de comunitat educativa participativa i integradora de les necessitats, objectius i voluntats de tots els qui la formen i amb garantia d’obertura i de servei a tots els sectors socials, especialment els més necessitats.

 És, doncs, a partir d’aquests fonaments que presentem les següents actuacions

ÀMBIT PATRONAT- EQUIP DE GESTIÓ

1. Realitzar el seguiment de l’estat econòmic de la Fundació i de cada un dels centres.

- Calendari periodificat de sessions de Patronat, on s’establiran elements concrets d’anàlisi.

- Anàlisis dels resultats presentats per l’Auditoria Econòmica de la Fundació de l’any 2011 i propostes de millora

-  Aprovació dels resultts de l’any 2012

 

2. Actualització dels Estatuts a la Nova Llei de Fundacions.

- Aprovació per part del Patronat abans del 31 de desembre.

 

3. Valoració i participació en una  societat AIE (associació d’interès econòmic) per a la gestió dels serveis de l’Assessoria Laboral Vedruna.

- Aprovació per part del Patronat de la reorga- nització de la gestió de serveis

-  Possible nom “ASLAVE” (?)

 

4. Seguiment de les Empreses de Serveis que tenen contractes amb la Fundació

-   Contractació d’un expert en aquest camp

- Establiment d’uns protocols de seguiment i assessorament dels menjadors escolars i altres serveis.

 

5. Establir mecanismes de gestió econòmica unificada entre les escoles.

-   Pagaments comuns de l’IRPF, SS…

- Organització facturació centralitzada de paga-ments empreses: menjador, telefònica….

 

ÀMBIT DE L’EQUIP DE GESTIÓ

1. Coordinació de la gestió escolar

- Trobades periòdiques amb els Directors Generals de Centre.

 

2. Establiment d’un manual de Direcció per a les Escoles de la Fundació

- Recollir i sistematitzar en documents tots els acords i els protocols que s’han aprovat en els darrers cursos i que es puguin anar generant.

- Revisió de l’adeqüació dels RRI dels Centres  respecta al de la Fundació.

 

3. Certificació de  Qualitat

- Recolzar i empènyer a totes les escoles de la Fundació per poder realitzar les auditories externes i internes previstes en el curs 2012-2013.

 

4. Recollir i sistematitzar la docu-mentació de les escoles. I en la mesura que sigui possible, fer-ne l’anàlisi.

- Estadístisques del curs per centre.

- Resultats de Competències bàsiques.

- Plans Anuals de Centre

 

5. Promoure la trobada específica de les tres escoles amb Batxillerat

-     Coordinació de criteris i buscar formes d’interrelació.

 

6. Impulsar una estada d’alumnes de Secundària i Batxillerat a Anglaterra

 

ÀMBIT DE PASTORAL

1. Empènyer i afavorir el treball de l’Objectiu Educatiu del curs:

Busca’t en la teva interioritat:

“connecta’t anb tu mateix.”

 

- Proporcionar eines i recursos de treball i reflexió pel professorat –espai propi a la plataforma ClickEdu-

- Edició i difusió del “Desplegable Educatiu” per a les famílies

Publicació dels númros 9 (gener/febrer)  i 10 (abril/maig)

Vetllar perquè arribi a les famílies

 

2. Presentació del PAP (pla d’acció pastoral) de la Fundació als Centres

-  Presentació del PAP-FPEVB  a les escoles.

-  Adequació al Sistema de Gestió de Qualitat (ISO).

-  Vetllar per l’aplicació del PAP a cada centre

3. Coordinar les diferents trobades existents entre les Escoles

AMB ALUMNES:

- Trobades de 5è de primària.

- Trobada 4t ESO: “Més enllà de l’aula”

- Trobada amb alumnes que han participat en el “més enllà de l’aula”

- Trobada 1r. Bat. Escoles Vedruna Catalunya

 

AMB PROFESSORS

- Trobada ·Més enllà del claustre”.

- Jornada de formació dels Equips de Pastoral

- Trobada de coordinadors de Pastoral Vedruna Cat.

 

4. Empènyer projectes d’acció social

-  Animar i dinamitzar el voluntariat dins la pròpia escola.

-  Establir canals d’informació entre les escoles/grups

-  Impulsar la col·laboració amb la Fundació Vedruna Internacional Comunió : VIC

* donar a conèixer el projectes solidaris d’enguany

* recolzar les campanyes de solidaritat

-  Facilitar xerrades per a alumnes i famílies sobre els temes de solidaritat i cooperació.

 

5. Coordinar, acompanyar i orientar l’acció Pastoral a les escoles

-  Reunió trimestral amb un representant de l’Equip de Gestió.

-  Trobades amb els coordinadors i/o equips del Centres que ho sol·licitin.

-  Participació en les reunions de l’Equip de Pastoral Vedruna Catalunya.

 

6. Animar la celebració de l’any de la FE

-    Participació en l’elaboració de materials pels alumnes coordinat per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

-    Impulsar el coneixement i el treball per a portar-lo a terme a les escoles.

 

ÀMBIT  FORMACIÓ

1. Elaboració d’un programa de formació tutorial per a les escoles.

-  Col·laborar en l’aplicació del programa per a les escoles que ho han de portar a terme el curs 12-13.

 

2.Impartició d’una segona edició del “Curs d’interioritat” pels professors.

- Edicions per a les etapes d’Infantil, primària i secundària/batx.

 

3. Organització d’un curs de “Gestió de Recursos Humans per competències”.

-  Adreçat a tots els membres dels Equips Directius. Primer i segon trimestre del curs.

 

4. Establiment d’una formació permanent pels professors de l’Àrea de Cultura Religiosa

-  Reunions per etapes/cicles segons calendari.

-  Facilitar material per actualitzar la formació en aquest àmbits.

 

5. Participació de l’Equip de Gestió en activitats organitzades per altres Institucions

-  Assistència a les sessions SPXE –seminari permanent de gestió de xarxes escolars– FECC.

 

ÀMBIT DE RELACIONS INSTITUCIONALS

 

1. Treball amb XARXA en el marc de Vedruna-Catalunya.

-  Participar en la nova estructura Vedruna Catalunya Educació.

 

2. Interrelació entre les Fundacions Vedruna.

- trobada de Patronats

- jornades de treball dels equips de gestió

- participar en les activitats de la XARXA Vedruna Europa

 

3. Mantenir contactes regulars amb el Departament d’Ensenyament i la Direcció General de Centres privats concertats.

ÀMBIT DE PUBLICACIONS

Agenda Vedruna

-   Fer-ne  el seguiment

Material de Llengua de Ed. Primària

-   1r./3r./5è : seguiment

-   2n./4t./6è : creació

Presentació dels recursos actualitzats de l’àrea de Cultura Religiosa

 

* Infantil

* Primària

* Secundària

Seguiment dels llibres Digitals d’ESO

*  Secundària: Mates i Religió

 

Inici d’estudi sobre un material comú de Cultura Religiosa per a Batxillerat

Publicació del llibre de la història d’Escoles

 

* Gràcia

* Escorial

 

Gestió de les publicacions a DIDÀCTICS

* Seguiment del conveni signat

 

CELEBRACIONS  curs 2012-2013

 

*        Setembre 2012 : Xè. Aniversari de la Fundació

*        Maig 2013 : 150 anys de l’Escorial de  Vic (1 maig 1863)

Disseny i Programació: Clickart